1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΠΕ/CLLD

 

Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ - ΠΑΑ 2014-2020» η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ–ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝΠΕ) καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας εκτός από τις Δημοτικές Κοινότητες Έδεσσας και Γιαννιτσών, ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 3.324.500,00 € (συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :  03/04/2019 - ώρα έναρξης: 13.00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :     24/06/2019 - ώρα λήξης: 15.00

Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις προκηρυσσόμενες Δράσεις, την πλήρη Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να βρείτε κατεβάζοντας τα συνημμένα αρχεία της Πρόσκλησης που ακολουθούν.

Προστέθηκε το τμήμα «Ε. Διευκρινίσεις ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ CLLD» θα συμπληρώνεται σε εύλογα χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τα ερωτήματα των επενδυτών – μελετητών και τις διευκρινήσεις που μας αποστέλνονται από το υπουργείο ή άλλες υπηρεσίες.  

Παρακαλώ να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας για νέες δημοσιεύσεις.

 ΠΡΟΣΟΧΗ Νέο Περιεχόμενο:   

15_Απαντήσεις σε 26 καίρια ερωτήματα (αρ.πρωτ.3710/21-5-2019)
16_Διευκρινήσεις ΕΥΚΕ αφορά Μισθωτήρια & Δάνεια, άρθρου 14 Καν. ΕΕ 651/2014 (email EYKE 29/5/19)
17_Βαθμολογία Κριτηρίων Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιωτικής Συμμετοχής, αρ. 14 Καν. ΕΕ 651/14 (email EYKE 29/5/19)
18_έγγραφο περι τυποποιησης και συσκευασιας γεωργ.προιοντων
19_Απάντηση σε ερωτήματα για τις δράσεις 19.2.7 και υποδρ. 19.2.1.1.
20_Διευκρινήσεις - Οδηγίες από ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 Τεθέντων Ερωτημάτων (αρ.πρωτ.5125/16-07-19)
______________________________________
Γ. Θεσμικό Πλαίσιο 
ΑΔΑ_1Η_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗΣΗ_ΚΥΑ_ΤΟΥΡ_ΚΑΤ.pdf

 

Α. Περίληψη Πρόσκλησης
Β. Συνημμένα αρχεία της 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων
Δ. Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης στο ΠΣΚΕ
Ε. Διευκρινίσεις ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ CLLD