Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης για την Υποβολή Προτάσεων στο Π.Α.Α. 2014 – 2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Με την 12/3-6-2019 Απόφαση της Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER της ΟΤΔ ΑΝΠΕ Α.Α.Ε., τροποποιείται η 1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο Π.Α.Α. 2014 – 2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα.

Τροποποιούνται τα παρακάτω σημεία, σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο «ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Τροποποίησης 1ης Πρόσκλησης CLLD_LEADER Ιδιωτικά»

Τα αρχεία της πρόσκλησης που τροποποιούνται είναι τα παρακάτω :

  1. 0_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_19 2.docx
  2. 1_ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.docx
  3. 5_ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗTΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.docx
  4. 6_ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.xlsx
  5. 7_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.doc

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα έχουν δημοσιοποιηθεί στην 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD ΠΕΛΛΑΣ

Σχετικά με την παράταση οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες:

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 31/07/2019 - ώρα λήξης: 15.00

Ημερομηνία λήξης υποβολής του φυσικού φακέλου: 07/08/2019