ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η εταιρία για τη λειτουργία και την επίτευξη των στόχων της έχει οργανώσει τρία (3)
τμήματα:


1. Τμήμα Υλοποίησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
2. Τμήμα Ανάπτυξης, Μελετών και Προγραμματισμού
3. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών


Στο ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας περιλαμβάνονται πέντε (5) στελέχη ενώ
παράλληλα υπάρχει η δυνατότητας συνεργασίας με εξειδικευμένους εξωτερικούς
συνεργάτες όταν προκύψει σχετική ανάγκη.

Κατάλογος Ανθρώπινου Δυναμικού

 
α/α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Θέση Επικοινωνία
1 Κιοσέογλου
Ιορδάνης

Οικονομολόγος
Φοροτεχνικός Α’

Γενικός Διευθυντής   i.kioseoglou@anpe.gr
2 Καλτσίδης
Ιωάννης
Περιβαλλοντολόγος
Msc Διαχείρισης
Αποβλήτων.
Προϊστάμενος Τμήματος
Υλοποίησης Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων και Τμήματος
Ανάπτυξης, Μελετών και
Προγραμματισμού
  i.kaltsidis@anpe.gr
3

Πετσινάρη 
Αναστασία

Απόφοιτος Λυκείου Στέλεχος τμήματος Διοικητικών
και Οικονομικών υπηρεσιών
  t.petsinari@anpe.gr
4 Γαβριηλίδης
Γεώργιος    
Μηχανολόγος
Μηχανικός Τ.Ε.
Στέλεχος τμήματος Υλοποίησης
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
και Τμήματος Ανάπτυξης,
Μελετών και Προγραμματισμού
  g.gavriilidis@anpe.gr
5 Δρ. Αποστολίδης
Γεώργιος
Δασολόγος Π.Ε. 
PHD Οικονομικά Περιβάλλοντος 
και Σχεδιασμός Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης.  
MSc Περιβαλλοντικής Πολιτικής και
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης της
Υπαίθρου.
Στέλεχος τμήματος Υλοποίησης
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
και Τμήματος Ανάπτυξης,
Μελετών και Προγραμματισμού
  g.apostolidis@anpe.gr