ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η εταιρία για τη λειτουργία και την επίτευξη των στόχων της έχει οργανώσει τρία (3)
τμήματα:


1. Τμήμα Υλοποίησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
2. Τμήμα Ανάπτυξης, Μελετών και Προγραμματισμού
3. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών


Στο ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας περιλαμβάνονται έξι (6) στελέχη ενώ
παράλληλα υπάρχει η δυνατότητας συνεργασίας με εξειδικευμένους εξωτερικούς
συνεργάτες όταν προκύψει σχετική ανάγκη.

Κατάλογος Ανθρώπινου Δυναμικού

α/α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Θέση Επικοινωνία
1 Κιοσέογλου
Ιορδάνης
Οικονομολόγος
Φοροτεχνικός Α’
Γενικός Διευθυντής i.kioseoglou@anpe.gr
2 Καλτσίδης
Ιωάννης
Περιβαλλοντολόγος
Msc Διαχείρισης
Αποβλήτων
Προϊστάμενος Τμήματος
Υλοποίησης Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων και Τμήματος
Ανάπτυξης, Μελετών και
Προγραμματισμού
i.kaltsidis@anpe.gr
3 Ζάχου Άννα Πολιτικός
Μηχανικός Τ.Ε.
Στέλεχος τμήματος Υλοποίησης
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
και Τμήματος Ανάπτυξης,
Μελετών και Προγραμματισμού
a.zachou@anpe.gr
4 Αποστολίδης
Γιώργος
Δασολόγος
Msc Περιβαλλοντικής
Πολιτικής και
Ολοκληρωμένης
Ανάπτυξης της
Υπαίθρου
Στέλεχος τμήματος Υλοποίησης
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
και Τμήματος Ανάπτυξης,
Μελετών και Προγραμματισμού
g.apostolidis@anpe.gr
5 Γαβριηλίδης
Γιώργος
Μηχανολόγος
Μηχανικός Τ.Ε.
Στέλεχος τμήματος Υλοποίησης
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
και Τμήματος Ανάπτυξης,
Μελετών και Προγραμματισμού
g.gavriilidis@anpe.gr
6 Πετσινάρη
Αναστασία
Απόφοιτος Λυκείου Στέλεχος τμήματος Διοικητικών
και Οικονομικών υπηρεσιών
t.petsinari@anpe.gr