Δελτίο Τύπου Ολοκλήρωση Υποβολής Προτάσεων 1ης προκήρυξης Δημοσίων Έργων CLLD-Leader 09.10.2018

09/10/2018

Σε συνέχεια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή Προτάσεων στο Τοπικό 
Πρόγραμμα LEADER/CLLD της Πέλλας, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στις 
08.10.2018, έληξε η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήσεων Στήριξης έπειτα από (3) τρεις 
παρατάσεις. 
Τα στατιστικά στοιχεία όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα δείχνουν ένα εξαιρετικά υψηλό 
ενδιαφέρον για την πρόσκληση από τους Συλλογικούς Φορείς της Πέλλας. 
Σημειώνεται ότι η πρόσκληση αναφέρεται σε πράξεις Δημοσίου Χαρακτήρα και ενδιαφέροντος, με 
δυνατότητα συμμετοχής και Πολιτιστικών και άλλων Συλλογικών Φορέων που τεκμηριώνουν ότι οι 
προτεινόμενες πράξεις είναι δημοσίου χαρακτήρα. 

*Για περισσότερα δείτε το Δελτίο Τύπου 

Επισυναπτόμενα Αρχεία