3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 19.2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

27/09/2018

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 16/04/2018 

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:  08/10/2018 
Μετά από παράταση, σύμφωνα με το Α/Α Πρακτικό 9/27-9-2018 της ΕΔΠ. 

Ημερομηνία υποβολής, της υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων 
δικαιολογητικών/εγγράφων, στην ΟΤΔ Αναπτυξιακή Πέλλας- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία 
ΟΤΑ εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία της 
ηλεκτρονικής υποβολής, ήτοι έως 15/10/2018  και ως ώρα 15.00.  

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις 
οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ.