Χρήσιμα ενταγμένων πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα (πληρωμή, παρακολούθηση, κ.λπ.)