ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαχειριστική επάρκεια τύπου Β΄

Έπειτα από σχετική προκήρυξη  της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υποβλήθηκε στις 30.11.2010 ο  φάκελος για την απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας τύπου Β΄(Για πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο).  Από τις 24/12/2010 ,αριθμός Πρωτοκόλλου 9052  , η Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΠΕ)  διαθέτει   το πιστοποιητικό της  επιβεβαίωσης  της διαχειριστικής επάρκειας  Δυνητικού δικαιούχου 2007-2013  τύπου Β΄ (Για πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο).

anpe