Πρόγραμμα CLLD/ΕΚΤ (Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου)

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολου Τζιτζικώστα εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο που υπέβαλε η Αναπτυξιακή Πέλλας Α.Ε. Ο.Τ.Α. με δράσεις υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού στην περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος CLLD/LEADER.

Οι προτεινόμενες δράσεις είναι:

  • ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1η

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  • ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2η

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  • ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3η

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

  • ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4η

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προκήρυξη ΕΚΤ (30/07/2020) - Σύναψη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ___ΠΡΟΣΟΧΗ___ -ΠΑΡΑΤΑΣΗ- σύμφωνα με πρακτικό 300/18.08.2020 - Υποβολή έως Δευτέρα 07/09/2020 ώρα 14:00
0) -ΝΕΟ- Παράταση έως 29/12/2021 Διαγωνιστικής Διαδικασίας που αφορά και τις 4 παρακάτω προσκλήσεις ΕΚΤ (10/12/2021)
1) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ" -MIS 5072544- (25/11/2021)
2) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ" -MIS 5072547- (27/11/2021)
3) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ" -MIS 5072549- (27/11/2021)
4) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ " -MIS 5072551- (27/11/2021)