Επικοινωνία

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ(ΑΝ.ΠΕ.)

 Σακελλαροπούλου 14, Τ.Κ. 58200 Έδεσσα

 DEVELOPMENT AGENCY OF PELLA

14, Sakellaropoulou str, GR 58200 Edessa, Greece

T: (+30)2381024858 • F: (+30)2381023181

Email: anpe@otenet.gr • www.anpe.gr