ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ με υπερδέσμευση 10% και εσωτερικές μεταφορές

19/05/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2 - ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)      
μετα την μεταφορά πόρων εντός θεματικών κατευθύνσεων και υπερδέσμευση 10% της πρόσκλησης (Απόφ. ΕΔΠ Νο 19/18-05-2020)