Όραμα και Στόχοι

Το όραμα στο επίπεδο της περιοχής παρέμβασης εστιάζεται στην δημιουργία μιας ελκυστικής αγροτικής και αλιευτικής περιοχής για να ζει και να εργάζεται κανείς εκεί, που χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια, καινοτομία, ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα, πνεύμα συνεργασίας και κοινωνική συνοχή.

 

Στο πλαίσιο αυτό εντοπίζονται οι παρακάτω γενικοί στόχοι του Τοπικού Προγράμματος.

 

  1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας της περιοχής με έμφαση στην ενίσχυση και διαφοροποίηση του τομέα της μεταποιητικής δραστηριότητας – κυρίως της αγροτικής και αλιευτικής παραγωγής – καθώς και η διαφοροποίηση και αναβάθμιση του τομέα παροχής υπηρεσιών που συνδέεται με την κάθε μορφής τουριστική δραστηριότητα και λειτουργική διασύνδεση των δύο ανωτέρω τομέων για την επίτευξη πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων και διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

  2. Ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής για κατοικία και επίσκεψη, επικεντρώνοντας στην ανάπτυξη / αναβάθμιση των αναγκαίων τεχνικών υποδομών και βασικών υπηρεσιών, την προστασία και ανάδειξη του διεθνούς σημασίας περιβάλλοντος, την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος που συνδέεται με την παραγωγή και τα έθιμα της περιοχής και τελικά στην δημιουργία και ανάδειξη μιας ισχυρής ταυτότητας για την περιοχή και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

  3. Δημιουργία προϋποθέσεων για μια αναπτυξιακή διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς, στήριξη της τοπικής απασχόλησης και διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.