ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008


Με στόχο την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας της,  η Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ  είναι πιστοποιημένη με βάση το Σύστημα Διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, από την Q-CERT αριθμός πιστοποιητικού 230616-4, με ημερομηνία έναρξης πιστοποίησης στις 23/06/2016 και λήξη την 14/09/2018 με  πεδίο εφαρμογής: Διαχείριση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Προγραμμάτων Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων (Διενέργεια Διαγωνισμών & Ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων, Σχεδιασμός & Ωρίμανση Έργων, Προκήρυξη & Δημοσιοποίηση Δράσεων, Επιλογή Ωφελουμένων, Παρακολούθηση & Διαχείριση Έργων, Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειμένου & Οικονομική Διαχείριση Έργων). Εκπόνηση Μελετών & Παροχή Συναφών Υπηρεσιών σε Φορείς Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης.

cert

 

Διαχειριστική επάρκεια τύπου Β΄

Έπειτα από σχετική προκήρυξη  της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υποβλήθηκε στις 30.11.2010 ο  φάκελος για την απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας τύπου Β΄(Για πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο).  Από τις 24/12/2010 ,αριθμός Πρωτοκόλλου 9052  , η Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΠΕ)  διαθέτει   το πιστοποιητικό της  επιβεβαίωσης  της διαχειριστικής επάρκειας  Δυνητικού δικαιούχου 2007-2013  τύπου Β΄ (Για πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο).

anpe