ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ          Η ΕΤΑΙΡΙΑ           ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ           ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ          ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ          ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Αναζήτηση

 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 • Η συμβολή στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Νομού Πέλλας και της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής  Μακεδονίας

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 • Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεων τους και της αποκέντρωσης κρατικής διοίκησης.

 • Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των ΟΤΑ ή της ευρύτερης περιοχής.

 • Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας περιβάλλοντος

 • Η συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα

 • Η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 • Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των Ενώσεων τους, της αποκέντρωσης κρατικής διοίκησης, συνεταιρισμών και των ενώσεων αυτών, επιστημονικών φορέων, επιμελητηρίων, φορέων συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων, των επιχειρήσεων τους και εν γένει όλων των μετόχων της,

 • Η εκπόνηση κάθε είδους μελετών για την διαχείριση και αξιοποίηση του συνόλου των πολιτιστικών, τουριστικών και φυσικών πόρων της περιοχής και τη διερεύνηση της σκοπιμότητας ανάληψης επενδυτικών πρωτοβουλιών,

 • Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δράσεων και προγραμμάτων προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του περιβάλλοντος,

 • Η ανάληψη πρωτοβουλιών, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της και τη συγκράτηση του πληθυσμού της.

 • Η προώθηση και διάδοση καινοτομιών, νέων τεχνολογιών και γενικότερα η διαχείριση της τεχνογνωσίας και η διάχυσή της στην αυτοδιοίκηση στους  τοπικούς συντελεστές ανάπτυξης.

 • Η προώθηση της επιχειρηματικής οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης του Ν.Πέλλας.

 • Ο σχεδιασμός, η διαχείριση και η υλοποίηση εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πολιτικών σε συνεργασία με άλλους φορείς τόσο του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου, αλλά και του Ιδιωτικού Τομέα,

 • Η λειτουργία της εταιρείας ως δικαιούχου (φορέα υλοποίησης) ή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση έργων και την εφαρμογή Προγραμμάτων που ενισχύουν την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

    Η Εταιρεία στο διάστημα 1989-2009 ανέπτυξε σημαντικές δραστηριότητες :

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων μέσω των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης

 • Υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

 • Υλοποίηση προγραμμάτων προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος

 • Συμμετοχή σε προγράμματα διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας

 • Υποβοήθηση του έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων ανάπτυξης

 • Υποστήριξη των τοπικών φορέων στο σχεδιασμό έργων κοινωφελούς χαρακτήρα

 • Υποστήριξη των τοπικών φορέων στην υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών σχεδίων στο νομό Πέλλας και ειδικότερα στους ορεινούς όγκους  Βόρα και Πάικο.

Η παρούσα ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από την Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΠΕ)

Copyright © 2010, Designed and Developed by ANΠΕ.

counter www.com2.gr