ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ          Η ΕΤΑΙΡΙΑ           ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ           ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ          ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ          ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Αναζήτηση

 

 

 

LIFE03 NAT/GR/000092

ΤΕΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ 01/07/2003 ΕΩΣ 30/06/2007

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΑΓΡΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΑΓΡΑ-ΒΡΥΤΩΝ-ΝΗΣΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

01/07/2003

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

30/06/2007

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΜΗΝΕΣ)

48

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

843.500

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΕ

506.100€

% ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

60%

% ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

60%

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΤΟΜΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΓΩΝ 1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΓΩΝ 1

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

23810 51231

ΦΑΞ

23810 26594

E-mail

muedessa@pel.forthnet.gr

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

www.edessacity.gr/development/life/index.htm

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

   Η υποβολή της  τελικής οικονομικής συγκεντρωτικής αναφοράς του προγράμματος συνοδεύεται από αίτημα πληρωμής που αφορά την τελική πληρωμή του προγράμματος. Υποβάλλονται πέντε οικονομικές αναφορές ( μία για κάθε εταίρο) και μία συγκεντρωτική αναφορά  για όλο το έργο. Επίσης κατατίθεται συνολική κατάσταση δαπανών και εισοδημάτων του έργου καθώς και πιστοποίηση του δικαιούχου.

   Όπως φαίνεται από τους συνημμένους πίνακες οι εταίροι έχουν καταβάλλει μεγαλύτερο ποσό από τη ιδία συμμετοχή τους σε σχέση με εκείνο που  αντιστοιχεί στην κάλυψη της μέχρι σήμερα χρηματοδότησης της επιτροπής.Το αποτέλεσμα ήταν ότι ορισμένες από τις δράσεις που ολοκληρώθηκαν  χρηματοδοτήθηκαν από την ιδία συμμετοχή των εταίρων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ :

·         Ν.Α.ΠΕΛΛΑΣ

·         ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε.

·         ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

·         ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ Ο.Ε.

Πίνακας 1. Πηγές χρηματοδότησης

Πηγές χρηματοδότησης

Ποσό σε EΥΡΩ

Ποσοστό

1.     Επιχορήγηση της Ε.Ε.

506.100

60,00 %

 

2. Συμμετοχή του Δήμου

    Έδεσσας

161.470

19,14%

 

3.Συμμετοχή της Ν.Α.

   Πέλλας

147.000

17,43%

4. Συμμετοχή  της  Αναπτυξιακής 

    Πέλλας Α.Ε.

5.000

0,59%

5. Συμμετοχή ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

 

3.000

0,36%

6. Συμμετοχή « Ενδιαίτημα »

20.930

2,50%

ΣΥΝΟΛΟ

843.500

100 %

 Πίνακας 2. Προϋπολογισμοί Δράσεων

Φορέας

Προϋπολογισμοί

Ποσοστό

Δήμος Έδεσσας                 

 

221.000

26,20 %

Ν.Α. Πέλλας      

 

150.000

17,78 %

Ενδιαίτημα Ο.Ε.                

 

160.000

18,96 %

ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.                        

 

128.000

15,17 %

Αναπτυξιακή Πέλλας Α.Ε.    

 

184.500

21,87 %

ΣΥΝΟΛΟ

843.500

100 %

 

 


 

 ΤΕΛΙΚΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

 

 

 

 

 

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

 

 

 

 

 

 

Αριθ. έργου:

LIFE03/NAT/GR/000092

 

 

Τίτλος:

IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT MEASURES AT THE AGRAS WETLAND

 

 

 

 

 

Πλήρης ονομασία του δικαιούχου:

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

 

 

 

 

Περίοδος αναφοράς: 

από : 

1/3/2003

έως :

30/6/2007

 

 

 

 

 

Κατηγορίες δαπανών (6)

Συνολικό ποσό χωρίς ΦΠΑ €

Συνολικό ποσό με μη επιστρεφόμενο ΦΠΑ € (7)

1.   Προσωπικό

                                    352.052,28    

                                           352.052,28    

2.   Έξοδα ταξιδίου

                                      53.905,89    

                                             53.905,89    

3.   Εξωτερική συνδρομή

           171.884,48                              

     168.800,69                                           

4.   Πάγια αγαθά:

Πραγματικό κόστος

Επιλέξιμο κόστος(8)

Πραγματικό κόστος

Επιλέξιμο κόστος(8)

Υποδομές

        68.099,10    

         68.099,10    

          68.099,10    

              68.099,10    

Εξοπλισμός

        76.324,77    

          76.324,77    

          75.129,88            

              75.129,88                  

Πρωτότυπα

 

 

Υποσύνολο

144.423,87

144.423,87

20.689,49

20.689,49

5.Αγορά γης/ δικαιωμάτων/ μίσθωση(ισχύει μόνο για το Life-Φύση)

 

 

6. Αναλώσιμα υλικά

   68.425,36                                        

           66.115,21                                       

7.   Άλλες δαπάνες

19.875,35

18.324,67

8.  Γενικά έξοδα

                                      38.200,20    

                                             38.200,20    

ΣΥΝΟΛΟ

Πραγματικό κόστος

Επιλέξιμο κόστος

Πραγματικό κόστος

Επιλέξιμο κόστος

848.767,43

848.767,43

840.627,91

840.627,91

Η παρούσα ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από την Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΠΕ)

Copyright © 2010, Designed and Developed by ANΠΕ.

counter www.com2.gr