ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ          Η ΕΤΑΙΡΙΑ           ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ           ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ          ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ          ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Αναζήτηση

 

 

 

Α.Σ. «ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ»                           EQUAL, Μέτρο 1.1

 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Συνοπτικά οι στόχοι του προτεινόμενου έργου αφορούσαν στην διευκόλυνση της πρόσβασης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας (Μέτρο 1.1. της Κ.Π. EQUAL).

Το πρόγραμμα εστιάζονταν στις υποστηρικτικές υπηρεσίες που προσφέρονταν από τους Οργανισμούς  Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με στόχο:

Ø   τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό τους ώστε να επιτευχθεί η ορθολογική αξιοποίηση του στελεχικού δυναμικού,

Ø   την ενίσχυση των προσόντων των λιγότερο ανταγωνιστικών ομάδων του πληθυσμού,

Ø   τη βελτίωση της ζήτησης εργασίας μέσω της διεύρυνσης / εξειδίκευσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις υποστηρικτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και της προώθησης βιώσιμων μοντέλων διαχείρισης των εν λόγω υπηρεσιών,

Ø   την παροχή προς τις ευπαθείς ομάδες υπηρεσιών προσαρμοσμένες στις πραγματικές τους ανάγκες.

Οι προτεινόμενες δράσεις της Ενέργειας ΙΙ, οι οποίες αποτελούσαν και το βασικό κορμό του έργου, στόχευαν  να αντιμετωπίσουν τα διαπιστωμένα προβλήματα των εξειδικευμένων Δομών Υποστήριξης και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. (ΚΕΣΥΥ, Κέντρα Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, Βοήθεια στο Σπίτι), να εξαλείψουν τους παράγοντες που τα δημιουργούσαν αλλά και να ενισχύσουν τις τοπικές αγορές εργασίας με τη συνέχιση της λειτουργίας των δομών με διευρυμένες παρεχόμενες υπηρεσίες και να ενδυναμώσουν τη θέση του Συμβούλου Υποστήριξης ευπαθών κοινωνικά ατόμων στην αγορά εργασίας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.220.000 €

                                      ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ι : 29.678 €

                                      ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΙ : 1.068.322 €

                                      ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΙΙ : 122.000 €

Συντονιστής : Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (536.370 €)

Εταίροι :

1.       Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) (23.106 €)

2.       Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Τ.Α. Π.Κ.Μ.) (12.000 €)

3.       Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) (15.992 €)

4.       Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Θεσσαλονίκης (ΑΝ.Ε.Θ.) Α.Ε. (115.256 €)

5.       Αναπτυξιακή Πέλλας (ΑΝ.ΠΕ.) Α.Ε. (33.822 €)

6.       Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.) Α.Ε.         (31.550 €)

7.       Αναπτυξιακή Κιλκίς (ΑΝ.ΚΙ.) Α.Ε. (19.900 €)

8.       Αναπτυξιακή Ημαθίας (ΑΝ.ΗΜΑ.) Α.Ε. (19.612 €)

9.       Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής (ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ.) Α.Ε. (24.511 €)

10.    Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. (25.698, €)

11.    Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας (ΑΝ.Ε.Δ.) Α.Ε. (12.920 €)

12.    Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ.) Α.Ε. (72.140 €)

13.    Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν.Α. Λάρισας (Α.Ε.Ν.Α.Λ.) Α.Ε. (19.810 €)

14.    Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Ν. Κορινθίας (104.570 €)

15.    Κέντρο Ανάπτυξης Καλαμπάκας – Πύλης (ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π.) Α.Ε. (70.200 €)

16.    Γνώση Αναπτυξιακή - Ζωή Βαδράτσικα & ΣΙΑ Ε.Ε. (82.543 €)

 

Η Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ συμμετείχε στις παρακάτω δράσεις :

1.   Ανάπτυξη συστήματος δια βίου μάθησης για τις ειδικότητες των ΚΕΣΥΥ, ΚΥΥ, Βοήθεια στο Σπίτι και ανάπτυξη μηχανισμού e-learning (Δράση 13) - [ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ / ΑΝ.ΠΕ. Α.Ε./ ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.]

Ανάλυση προφίλ και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στις δομές αναφοράς. - Ανάλυση των απαιτήσεων των θέσεων εργασίας ανά τύπο δομής. - Βιβλιογραφική έρευνα για την περιγραφή του πλαισίου δια βίου μάθησης στην Ελλάδα. - Προσδιορισμός ενός μοντέλου ανάπτυξης δια βίου μάθησης των στελεχών που απασχολούνται στις δομές κοινωνικής πολιτικής των ΟΤΑ.

Τελικό προϊόν : Μοντέλο δια βίου μάθησης το οποίο θα απευθύνεται στα στελέχη των δομών αναφοράς (ΚΕΣΥΥ, ΚΥΥ, Βοήθεια στο Σπίτι). 

  1. Διερεύνηση και καταγραφή των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των δομών παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα σε ευπαθείς ομάδες και γυναίκες (Δράση 17) - [Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε / Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. / ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ / ΑΝ.Ε.Θ. Α.Ε. /ΑΝ.ΠΕ. Α.Ε./ ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε./ ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε./ ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε./ ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε./ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ/ΑΝ.Ε.Δ. Α.Ε./ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε./ Α.Ε.Ν.Α.Λ. Α.Ε./ ΤΕΔΚ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ/ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.]

Διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης των δομών που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα (βιβλιογραφική μελέτη, καταγραφή-κριτική αξιολόγηση-τυπολόγηση καλών πρακτικών, επεξεργασία συμπερασμάτων). Προϊόν : Οδηγός για τη λειτουργία βιώσιμων δομών.

Διοργάνωση κοινωνικού διαλόγου σε τοπικό επίπεδο: Διοργάνωση 16 εργαστηρίων & 16 ομάδων εστίασης. - Διενέργεια δομημένων συνεντεύξεων   Τελικό προϊόν : Εκθέσεις πορισμάτων

Επεξεργασία των εκθέσεων πορισμάτων, σύνθεση αυτών και ενσωμάτωση τους στον Οδηγό.

Τελικό προϊόν : Οδηγός για τη λειτουργία βιώσιμων δομών της Τ.Α.

  1. Εναλλακτικοί τρόποι διαλόγου με τις ευπαθείς ομάδες, τις γυναίκες και την τοπική κοινωνία στις περιοχές όπου ενεργοποιούνται οι Εταίροι της Α.Σ. (Δράση 18) – [ΑΝ.Ε.Θ. Α.Ε. /ΑΝ.ΠΕ. Α.Ε./ ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε./ ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε./ ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε./ ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε./ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ / ΑΝ.Ε.Δ. Α.Ε./ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε./ Α.Ε.Ν.Α.Λ. Α.Ε. / ΤΕΔΚ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  /ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.]

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής  θα πραγματοποιηθούν Εργαστήρια – Ημερίδες – Φόρουμ που θα απευθύνονται στις εξής ομάδες στόχους: Παλιννοστούντες, Μετανάστες και Μετανάστριες, Άτομα με ειδικές ανάγκες, Γυναίκες, Τσιγγάνους και Ευπαθείς ομάδες (συνολικά). Σημειώνεται ότι οι παραπάνω διοργανώσεις (εργαστήρια, ημερίδες κ.λπ.) θα πλαισιωθούν από ένα σύνολο παράλληλων εκδηλώσεων.

Η παρούσα ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από την Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΠΕ)

Copyright © 2010, Designed and Developed by ANΠΕ.

counter www.com2.gr